R&D

افزایش رقابت و انگیزه بقاء بسیاری از سازمان ها را بر آن داشته که فعالیت های خود را بر تولیدات اساسی و توانمندی های محوری متمرکز نمایند که این امر مستلزم سرمایه گذاری در تحقیقات و ایجاد نوآوری های تکنولوژی می باشد. انجام تحقیقات در این مجموعه با هدف حمایت از نوآوری صورت می گیرد و کسب و کار فعلی سازمان را متحول سازد. امروزه R&D تاثیر مستقیمی بر نوآوری، بهره وری، کیفیت، سطح استاندارد، سهم بازار و نیز دیگر عواملی که در افزایش توان رقابتی سازمان موثر هستند، دارد.