ماموریت شرکت

شرکت کیش گوشت فارس ماموریت دارد با تاکید به تولید و عرضه محصولات پروتئینی و مواد جانبی و دستگاه های مربوط به این صنعت مطابق بر آخرین استانداردهای جهانی، سطح سلامت عمومی و کیفیت زندگی جوامع بشری را ارتقائ داده و ضمن افزایش سهم و حفظ جایگاه رقابتی شرکت درکلیه بازارها نقش موثر خود در چرخه سلامت را به عنوان یکی از گروه های علمی و تولیدی و نیز تحقق تعهدات اجتماعی و صیانت از محیط زیست را به بهترین نحو ممکن ایفا نماید.

ما معتقدیم که تنها تخصص، کیفیت، نوآوری و مسئولیت پذیری شالوده اصلی رسالت شرکت بوده و میتواند ما را در ماموریت عظیمی که بر دوش داریم سربلند نماید.