بازدید کنندگان از کارخانه :

1- بازدید مهندس کاوسی مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش و دکتر سیفی رئیس شبکه دامپزشکی کیش

2-بازدید دکتر شریفی، نخبه کشوری

3-بازدید دکتر طبرایی کارشناس نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور