آزمایشگاه

ایمان و اعتقاد به این واقیعت که کیفیت تنها شرط ماندگاری در بازار است دقت بالا در انتخاب نژاد دام و طیور کشتار شده مصرفی، مواد اولیه بسته بندی و تولید، بهره گیری از منابع انسانی متعهد و متخصص، در اختیار داشتن کارخانه ای با سازه ای مدرن و استاندارد و سیستم های برودتی جدید و با کیفیت، در اختیار داشتن آزمایشگاه های میکروبیولوژی، فیزیکی، شیمیایی و کنترل حین تولید، پیاده سازی استاندارد های کیفی مطابق با قوانین وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی کشور، اداره کل استاندارد ایران و همچنین استفاده از ماشین آلات و خودرو های یخچالدار جدید نوید تولید و عرضه محصولاتی متفاوت به لحاظ کیفیت را میدهد .